30 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

30 Ağustos 2014 tarihinde yapılan SUT değişiklikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Eczacı Odamız SUT ve meslek içi eğitim komisyonu tarafından yapılan çalışma bilgilerinize sunulmuştur.

   Ayrıca bu çalışma web sitemizin dosyalar / SUT Mevzuat ÇAlışmalar sekmesine de eklenmiştir.

                                                       

        Yönetim Kurulu Adına

                Genel Sekter

                                                                                                         Ecz. Fatih Özçifçi

 

 

 

3030 AĞUSTOS TARİHLİ  SUT DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Madde 9-4.1.5 maddesinde anlatılan “Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini” uygulaması (DEVAM REÇETELERİ) 06/09/2014 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.



Madde 10--)Aşağıdaki maddeye ekleme yapılmış.

4.2.1.C-5 –Tosilizumab (ACTEMRA)

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;

a) Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir romatoloji, klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir. (Y:06/09/2014)

-)Tofacitinib (Xeljanz tab.) ödeme şartlarıyla tebliğe girmiş.



Madde 12- Enteral beslenme solüsyonları son hali aşağıdaki şekildedir:

(1) Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (Y:06/09/2014)

(2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(3) Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;

a) Erişkinlerde;

1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar veya

2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar veya

b) Çocukluk yaş grubunda;

1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar, malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir. (Y:06/09/2014)

(6) Dallı zincirli aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri: Karaciğer yetmezliği olan orta ve ağır (evre 2 ve üzeri) ensefalopati gelişmiş hastalarda kullanılabilir. Malnutrisyon kriterleri aranmaz. Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Y:06/09/2014)





Madde 13-4.2.12.B - Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg) alt maddesinde geçen ITP ifadesine açıklık getirilmiş. ITP (Primer İmmun Trombositopeni)



Madde 14--)4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar (1) fıkrasındaki setuksimab çıkarılmış. Bu madde 4.2.14.C-3 maddesinde “y” fıkrası olarak girmişti

-)Azasitidin (VİDAZA) ve Decitabin (DACOGEN) maddlerinde değişiklik yapılmış.

-) Lenalidomid (REVLİMİD) tedavisndeki ikiyıl kullanım 26 kür olarak değişmiş.

-) SUT’un 4.2.14.C maddesinde yer alan ilaçlardan jinekolojik malignite tedavisinde endikasyonu bulunanlar ilaçlar için;

ilgili maddelerinde tanımlı uzmanların tedavi edebileceği,

üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler için jinekolojik malignite tedavisi şartı getirilmiş.



Madde 15--)Klopidogrel maddesinin 3. Fıkrasındaki ASA intoleransı kaldırılmış. Eski raporlarda ASA intoleransı varsa bağlayıcı olur.

-) Dabigatran(PRADAXA), rivaroksaban(XARELTO), apiksaban(ELIQUIS) ilaçları için non-valvuleratriyal fibrilasyon tanısında üç kardiyoloji uzmanı rapor düzenleyebilecek.

-)Rivaroksaban ilacına “Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi ile tekrarlayan PE ve DVT’nin önlenmesi” tanısı,

-)Dabigatrana ise “Akut Derin Ven Trombozu (DVT) ve/veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi” tanısı eklenmiş.



Madde 16-4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri maddesindeki “resmi sağlık kurumu” ifadesi kalkmış.



Madde 17-Lipozomal amfoterisin-B, lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin-B’nin parenteral formları, kaspofungin, anidilofungin, vorikanazol, posakonazol veya ıtrakonazol (infüzyon) ilaçların varsa oral formlarının raporları EHU tarafından düzenlenecek. Uzman hekimler reçete yazabilecek.




 

Madde 18--)Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri için konjenital koagülasyon bozukluğu ifadesi eklenmiş, kazanılmış hemofili ifadesi kaldırılmış. Kazanılmış koagülasyon bozukluğu ifadesi duruyor.

-)Bu ilaçların acil durumlarda “Kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluklarında” kullanımı tebliğe girmiş.

-) Anti Rh kullanım ilkelerinde bulunan ITP yanına “/Primer İmmun Trombositopeni” eklenmiş.



Madde 20-Eksenatid (BYETTA) ilacını rapora dayanarak dahiliye reçete edebilecek.



Madde 32--)Palonosetron (ALOXİ, PALODİN…) bir kemoterapide 7 gün için bir flakon kullanılabilecek.

-)Omalizumab (XOLAİR) için yeni tanı geldi “Kronik İdiyopatik Ürtiker hastaları”

-)İdebenon, Biotin, Ketojenik tıbbi mama 4-F listesine eklendi

-) Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat için birer ay aralarla yapılan 3 solunum yolu kültürü kaldırılmış. Sadece “son altı ayda yapılan solunum yolu kültürü” ifadesi kalmış.

 

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

                                                       05.09.2014

DUYURU

 

30 Ağustos 2014 tarih, 29104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de yer alan ilaç düzenlemelerine ilişkin olarak; oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla 06 Eylül 2014 tarihinden önce düzenlenmiş ilaç sağlık raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olması uygun görülmüştür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

 

 

RITUKSIMAB GÜVENLİK İZLEM FORMU

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 2014/6 sayılı Genelge ile,

2013/2 sayılı Genelge ile Rituksimab etken maddeli ilaçların kanser tanısı dışındaki tüm kullanımlarında, “Rituksimab Güvenlik İzlem Formu” ve “Hasta Onay Formu”nun kullanılacağının duyurulduğu ve ilaç güvenlik izlem formunun reçete eden hekim; iç hastalıkları uzmanı ve nöroloji uzmanları tarafından imzalanması gerektiğinin bildirildiği, Ancak 2014/6 sayılı Genelge ile 2013/2 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve nöroloji konsültasyonun formdan çıkartıldığı belirtilmekte olup,

Bu amaçla Bütçe Uygulama Talimatı/Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirlenen kriterlerin yanında;

1- Söz konusu ilaçların kanser tanısı dışındaki kullanımları için ilgili hastanede sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi amacıyla bir örneğinin Genelge ekinde (Ek-1) sunulan “Hasta Onay Formu”nun, hasta, ilacı reçete eden hekim ve bir tanık tarafından imzalanacağı; Sağlık kurulu raporunun hazırlanması için bu imzalı formun varlığının gerekli olduğu; imzalanmış formun rapor ile birlikte geri ödeme kurumlarına iletileceği ve söz konusu “Hasta Onay Formu”nunwww.titck.gov.tr adresinden temin edilebileceği;

2- Söz konusu ilaçların yukarıda belirtilen durumlarda reçete edildiğinde, reçete ile birlikte örneği Genelge ekinde (Ek-2) bulunan otokopili üç nüsha olarak hazırlandığı ve ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılacak olan “Rituksimab Güvenlik İzlem Formu”nun hekimlerce doldurulacağı;. doldurulan bu formun ilk nüshasının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne, ikinci nüshasının eczane aracılığıyla geri ödeme kurumlarına gönderileceği, üçüncü nüshasının ise reçete eden hekimde kalacağı;
TÜFAM’a gönderilecek olan ilk nüshanın, hastane eczaneleri veya serbest eczaneler tarafından aylık olarak biriktirilip her ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderileceği, İl Sağlık Müdürlükleri’nin ise bu formları TÜFAM’a aynı ay içinde ulaştıracağı;

3- Söz konusu ilaçların kullanımına devam edilmesi için altı aylık aralarla “İlaç Güvenlik İzlem Formu” doldurulmasının gerekli olduğu, reçete eden hekimin formu doldurduktan sonra, iç hastalıkları uzmanı (reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi ikinci bölümü de imzalayabilir, çocuk hastalarda ise pediyatrik romatoloji veya pediyatrik enfeksiyon veya periyatrik immünoloji uzmanı) tarafından da form imzalanacağı bildirilmektedir.

 

-E-RAPORLARDA DÜZELTME TARİHİ VE SAATİ

Kurum tarafından yapılan kontrollerde ,kesinti sonrası E-raporlarda yapılan düzeltme ve ilaveler kabul edilmeyecektir.

-Ancak; iade edilen reçetelerin E-raporlarına ait düzeltme ve ilaveler KABUL EDİLECEKTİR.

Kurum tarafından Medula ortamında yapılan her şey takip edilebilmekte olup mağduriyet yaşanmaması için bilgilerinize sunulur.

 

 

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

MADDE 11  Aynı Tebliğin 4.2.42.B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “en fazla 2 uygulama, toplam 6000 IU” ibaresi, “en fazla 3 uygulama, toplam 9000 IU”olarak ve (2) numaralı alt bendinde yer alan “en fazla 2 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 9000 IU” ibaresi “en fazla 3 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 13500 IU” olarak değiştirilmiştir.

 

4.1.4 - REÇETELERE YAZILABİLECEK İLAÇ MİKTARI

(5) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi-Ek-4/E’nin 13.Diğerleri başlığının 19.maddesi;

H. Pylori eradikasyon tedavi paketi ; Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.(Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi paketlerinde ayrıca antibiyogramla klaritromisin ve metronidazole direnç varlığını gösterir antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile)

 

 

İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANTI SONUÇLARI  EKİM-2014

 

KONU

SONUÇ

-          Majistral reçetede ilaç karekod sonlandırması olmadığı için kesinti yapılmıştır.

. Protokolün 3.3 reçete iadesi maddesinin reçete eki 6.maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler ambalajlama ve etiketleme yönetmeliği ile karekod kapsamı dışında tutulan ilaçlara ait küpürlerin bulunmaması veya bu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasının yapılmaması sözleşme dönemi boyunca yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere iade sebebi olarak belirlenmiştir. Ancak kesinti yapılan ilaçların bu kapsamda olmaması ve örnekleme usulü kontrol yapılmasından dolayı kesinti yapılmıştır.

Not: Bu kapsamda serumlar, soğuk zincir ürünleri radyo farmasötik ürünler ve kişiye özel ürünler iade kapsamında değerlendirilmektedir.

. Kolesterol ilacı 18.10.2012 tarihinde biten rapora 26.08.2013 tarihli rapor ile idame yapılmış , iade şartları oluşmadığı gerekçesi ile kesinti yapılmıştır. 

-          Raporun bitiş tarihi ile yeni

raporun başlangıç tarihi arasında 6 aydan uzun süre olması halinde kurum eczacıları tarafından idame şartları oluşmadığı gerekçesi ile kesinti yapılmıştır. Temsilci eczacımız ile kesinti yapılan eczacımız SUT da bu ifadenin açık olmadığını ve 6 ay içinde rapor yenilenmemesi durumunda başlangıç koşullarının aranacağının belirtilmediğini ifade ederek kesintiye itiraz etmişlerdir. Dosya üst itiraz komisyonuna gönderilmiştir.

 

Not: Eczacılarımızın mağduriyet yaşamaması için bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Üst itiraz komisyonu sonucu tekrar duyurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

AYRICA; AZİTROMİSİN TB GRUBU İLAÇLARIN PROSPEKTÜSÜNDE

Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg'dır.

Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg'dır.

S.pyogenes tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günnde 250 mg şeklinde kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

45 kg'ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 1500 mg'dır. Tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

45 kg'ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formlarımevcuttur.

6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkililiği ve güvenliliği henüz gösterilmemişolduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.İbareleri bulunmakta olup eczacılarımızın mağduriyet yaşamamaları için 1 kutudan fazla reçete edilmesi halinde bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

VALASİKLOVİR ETKEN MADDESİ İÇEREN İLAÇLAR İÇİN ;

Herpes labialis endikasyonunda; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj formu olan bu form ((10 tablet/kutu) ödenir.

 

BİLGİLENDİRME AMAÇLI PAYLAŞILMIŞTIR.NİHAİ SUT KURALLARINDAN ECZACILARIMIZ SORUMLUDUR.

 

ANASAYFAYA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
 
  ÜYE GİRİŞİ
 

 
 
 
 
 
  BAĞLANTILAR
 
 
 
 
 
 
 
 
TEBEOS