34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
HASTA BEZLERİNDE PRİMER TANI İLE İLGİLİ DUYURU HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde yer alan A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi / Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi / Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanılar ile bu tanılara ilişkin ICD-10 kodları aşağıda belirtildiği gibidir;

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi
Sıra No ICD-10 Kodu Tanı
1 C72 Spinal Kord Tümörleri
2 E80 Porfiria (Diğer,) 
3 F01 Vasküler bunama 
4 F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama 
5 F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
6 F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında 
7 G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama 
8 G91 Hidrosefali 
9 B02 Herpes Zoster 
10 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
11 C61 Prostat malign neoplazmı 
12 C67 Mesanenin habis neoplazması
13 C68 Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazması
14 C71 Beyin Tümörleri
15 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
16 C72 Spinal Kord Tümörleri
17 D43 Serebral Tümörler
18 D46 Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar) 
19 D46 Miyolodisplazi
20 D51 B12 Vitamin Eksikliği 
21 E13 Diyabetes Mellitus 
22 F00.1 Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)
23 F01 Vasküler bunama 
24 F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama 
25 F01.1 Multipl enfarktlı bunama 
26 F01.2 Subkortikal vasküler bunama 
27 F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama 
28 F01.8 Vasküler bunamalar, diğer 
29 F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış 
30 F02 Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 
31 F02.0(G31.0) Bunama, Pick hastalığında 
32 F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
33 F02.2(G10) Bunama, Huntington hastalığında 
34 F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında 
35 F02.4(B22.0) Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığında 
36 F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 
37 F03 Bunama, tanımlanmamış 
38 F71… Orta mental retardasyon
39 F72… Ciddi mental retardasyon
40 F78-F79 Zeka Geriliği 
41 F79 Tanımlanmamış mental retardasyon
42 G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)
43 G12.2 Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)
44 G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)
45 G20 Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder) 
46 G20 Parkinson
47 G30 Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer) 
48 G30 Bunama, Alzheimer hastalığında 
49 G30 Demans
50 G30 Alzheimer Hastalığı ve Alt Kırılımları (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9)
51 G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama 
52 G30.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama 
53 G30.8 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip 
54 G30.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış 
55 G35 Multipl Skleroz
56 G37.3  Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelittransvers miyelit
57 G46 Serebrovasküler Hastalıklar
58 G46(I60-I67) Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları 
59 G61 Guillain Barre 
60 G61.0 Gullian - borse sendromu
61 G80 Serebral Palsi
62 G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
63 G83.4 Cauda-equina sendromu 
64 G90.3 Multi Sistem otrofi
65 G91.2 Normal Basınçlı Hidrosefali
66 G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
67 G95.8 Spinal Kord Hasarı
68 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
69 I67 Serebrovasküler Hastalık                                      
70 I67 Serebrovasküler Hastalıklar
71 K50 Crohn hastalığı 
72 K51 Ülseratif Kolit
73 K51.0 Ülseratif Kolit ve Alt Kırılımları
74 K52.0 Gastroenterit ve Kolit ve Alt Kırılımları
75 K60.0 Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)
76 K61.0 Anal Apse 
77 K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları
78 K62.2 Anal Prolapsus
79 K62.3 Rektal Prolapsus
80 M47 Servikal Spondilozis (Spondilozis) 
81 M48.0 Spinal Steroz
82 M51 Disk hastalıkları
83 N31 Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu 
84 N31.0 İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
85 N31.0 Baskılanamamış Nöropatik Mesane
86 N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
87 N31.1 Reflex Nöropatik Mesane
88 N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
89 N31.2 Flask Nöropatik Mesane
90 N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonu
91 N31.8 Mesanenin Diğer Nöromuskuler Disfonksyonları
92 N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
93 N31.9 Mesanenin Nöromuskuler Disfonksyonu
94 N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
95 N32.1 Vezikointestinal fistül
96 N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamış
97 N33.8 Mesane Bozuklukları 
98 N35 Üretral striktür
99 N40 Benign prostat hiperplazisi 
100 N82.0 Vezikovajinal fistül
101 N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
102 O66.3 Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğum
103 Q05 Spina bifida
104 Q05 meningomiyelosel  (meningosel)
105 Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış
106 Q06… Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları
107 Q42 Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
108 Q42.0 Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
109 Q42.1 Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
110 Q42.2 Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
111 Q42.3 Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
112 Q43.1 Hirschsprung hastalığı
113 Q43.10 Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamış
114 Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları
115 Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü
116 Q43.7 Persistan kloaka
117 Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül
118 Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
119 Q62.31 Ektopik üreterosel
120 Q64.1 Mesane ekstrofisi
121 Q64.11 Kloakal ekstrofi
122 Q64.19 Mesane ekstrofisi
123 Q64.2 Konjenital üretral kapaklar
124 Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu
125 Q76.42 Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileri
126 Q89.81 Kaudal displazi zinciri
127 S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
128 S24 Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
129 S34 Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanması
130 S37.28 Mesanenin diğer yaralanması
131 T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamış
132 T09 Spinal Kord Yaralanması (Düzey Tanımlanmamış) 
133 T09.3 Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamış
134 T91 Spinal Kord Yaralanması 
135 Z51.0 Redyoterapi Dönemi 
136 Z81.0 Mental Retardasyon ve Serebral Palsi 
137 Z82.0 Epilepsi 
138 F71 Orta mental retardasyon
139 F71.0 Orta mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikte
140 F71.1 Orta mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğu
141 F71.8 Orta mental retardasyon, diğer davranış bozuklukları
142 F71.9 Orta mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadan
143 F72 Ciddi mental retardasyon
144 F72.0 Ciddi mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikte
145 F72.1 Ciddi mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğu
146 F72.8 Ciddi mental retardasyon, diğer davranış bozuklukları
147 F72.9 Ciddi mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadan
148 Q06 Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları
149 Q06.0 Amiyeli
150 Q06.1 Spinal kord hipoplazisi ve displazisi
151 Q06.2 Diastematomiyeli
152 Q06.3 Diğer konjenital kauda ekuina malformasyonları
153 Q06.4 Hidromiyeli
154 Q06.8 Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları
155 Q06.9 Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış