ECZACI REHBERİ

  • AÇILIŞ VE NAKİLLERDE İSTENEN BELGELER
  • ECZACI ODAMIZA KAYIT OLMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
  • YARDIMCI ECZACI İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Sureti,

2. İkametgâh İlmühaberi,

3. Diplomanın aslı veya Noterden tasdikli sureti veya çıkışın aslı ve tasdikli sureti,

4. Cumhuriyet Savcılığı'ndan adli belge,

5. Sağlık raporu ve Göz raporu
( Dr. tarafından okunaklı bir şekilde " Eczacılık
Yapmasında ve Eczane açmasında sıhhi yönden sakınca yoktur. "  ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)

6. Bölge Temsilcisi tarafından muvazaa olmadığına dair tutanak.
( Muvazaa Tespit Komisyonu veya Temsilci tarafından Eczane yerinin ölçümünün yapılarak metre karesinin de belirtilmesi gerekmektedir.)

7. Eczane olacak yerin krokisi ve Vaziyet Planı  ( Kroki ve Vaziyet Planı üzerinde; açık adres, Eczacı Adı ve Soyadı, Eczane Adı, Giriş yazısı ve Giriş yazısının bulunduğu yerdeki Cadde veya Mahalle isminin belirtilmesi ( Ada, Pafta numaraları ve Binanın Ruhsat tarihi onayı’nın yazılması ) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hem Krokinin hem de Vaziyet Planının onaylatılması gerekmektedir. ) 

 8. Eczane olacak yerin Eczacı üzerine düzenlenmiş Elektrik ve Su makbuzlarının aslı,

 9. Biyografi ( Kısa özgeçmiş)

10. Ruhsat harcı makbuzu ( Eczane açılmak istenilen yerin nüfusuna göre Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüklerine yatırılacaktır. )

11. Ruhsatın aslı ( Eczane nakillerinde )

12. Kira Kontratı,

13. Sağlık Müdürlüğü'nden alınacak Matbu Form,

14. 12 adet fotoğraf,

15. Üye Bilgi Formu ( Eczacı Odası'ndan alınacaktır. )

16. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bölge Eczacı Odasına hitaben İnceleme Raporunun hazırlanması için bir yazının yazılması.   

17. Ticaret ve Sanayi Odası’na bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yapılması.

18 imza sirküsü fotokopisi.1. Nüfus Cüzdanı Sureti,

2. İkametgâh İlmühaberi,

3. Diplomanın aslı veya Noterden tasdikli sureti

4. Cumhuriyet Savcılığı'ndan adli belge,

5. Biyografi ( Kısa özgeçmiş)

6.2 adet fotoğraf,

7. Üye Bilgi Formu ( Eczacı Odası'ndan alınacaktır. )

8 imza sirküsü fotokopisi.1 - Yardımcı eczacıya ait TC kimlik numarası beyanı

2- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı sureti

3- Eczacılık yapmaya mani mahkûmiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı

4- Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

5- Mesleğini yapmayı engelleyici bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

6- Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu

7- İki adet vesikalık fotoğraf

8- Eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı eczacı odası kayıt belgesi

9- Eczane sahip ve mesul müdürünün yardımcı eczacı tayin dilekçesi

10- Yardımcı eczacının görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair dilekçe

11- Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge